قالب خبری وردپرس Hitmag | بسته آسان نصبی قالب هیتمگ قالب خبری حرفه ای وردپرس فردا
 

پنل مدیر

برنامه هفتگی پایه دهم تجربی (کد۱) دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

برنامه هفتگی پایه دهم ریاضی (کد۲) دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

برنامه هفتگی پایه یازدهم تجربی (کد۳) دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

برنامه هفتگی پایه یازدهم ریاضی (کد۴) دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

برنامه هفتگی پایه یازدهم انسانی (کد۵) دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

برنامه هفتگی پایه دوازدهم تجربی(کد۶) دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

برنامه هفتگی پایه دوازدهم تجربی(کد۷) دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
شنبه
فیزیک
فیزیک
-
-
یک شنبه
عربی
دینی
ریاضی
ریاضی
دوشنبه
شیمی
شیمی
زیست
مدیریت خانواده و سبک زندگی
سه شنبه
زبان خارجی
-
-
تربیت بدنی
چهارشنبه
-
زیست
زیست
سلامت و بهداشت

برنامه هفتگی پایه دوازدهم ریاضی(کد۸) دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

نکته: علامت | یعنی زمان کلاس نصف می باشد.

آزمون
برنامه هفتگی

برنامه هفتگی پایه دهم تجربی (کد۱) دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

برنامه هفتگی پایه دهم ریاضی (کد۲) دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

برنامه هفتگی پایه یازدهم تجربی (کد۳) دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

برنامه هفتگی پایه یازدهم ریاضی (کد۴) دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

برنامه هفتگی پایه یازدهم انسانی (کد۵) دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

برنامه هفتگی پایه دوازدهم تجربی(کد۶) دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

برنامه هفتگی پایه دوازدهم تجربی(کد۷) دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
شنبه
فیزیک
فیزیک
-
-
یک شنبه
عربی
دینی
ریاضی
ریاضی
دوشنبه
شیمی
شیمی
زیست
مدیریت خانواده و سبک زندگی
سه شنبه
زبان خارجی
-
-
تربیت بدنی
چهارشنبه
-
زیست
زیست
سلامت و بهداشت

برنامه هفتگی پایه دوازدهم ریاضی(کد۸) دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

نکته: علامت | یعنی زمان کلاس نصف می باشد.

کارنامه