قالب خبری وردپرس Hitmag | بسته آسان نصبی قالب هیتمگ قالب خبری حرفه ای وردپرس فردا

پنل والدین-دوازدهم تجربی کد۷

برنامه هفتگی پایه دوازدهم تجربی(کد۷) دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
شنبه
فیزیک
فیزیک
-
-
یک شنبه
عربی
دینی
ریاضی
ریاضی
دوشنبه
شیمی
شیمی
زیست
مدیریت خانواده و سبک زندگی
سه شنبه
زبان خارجی
-
-
تربیت بدنی
چهارشنبه
-
زیست
زیست
سلامت و بهداشت

نکته: علامت | یعنی زمان کلاس نصف می باشد.

جمهوری اسلامی ایران استان     نام        
وزارت آموزش و پرورش منطقه نام خانوادگی
کارنامه تحصیلی دوره متوسطه آموزشگاه نام پدر
دوره ضمن سال ۹۸_۹۷ شاخه عمومی شماره شناسنامه
پایه : اول رشته    ۱۲          پایه اول عمومی متولد   کد دانش آموز  
ردیف کددرس نام درس واحد نمره نهایی نمرات نوبت اول نمرات نوبت دوم نمره سالانه نتیجه ملاحظات
مستمر پایانی مستمر پایانی
۱ ۵۴۰۱ دین و زندگی (۱) ۴ ۱۶/۵۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۱۴/۵۰ ۱۶/۵۰    
۲ ۵۴۰۲     ۱۱ ۱۴ ۱۲ ۱۲ ۱۰ ۱۱    
۳ ۵۴۰۳   ۲ ۱۰/۵۰ ۱۲ ۷/۲۵ ۱۱ ۱۱ ۱۰/۵۰  
۴ ۵۴۰۴   ۲ ۱۰/۷۵ ۱۳ ۹/۲۵ ۱۴ ۱۰ ۱۰/۷۵    
۵ ۵۴۰۵   ۳ ۱۲/۷۵ ۱۴/۵۰ ۸/۷۵ ۱۳ ۱۳/۵۰ ۱۲/۷۵  
۶ ۵۴۰۸   ۴ ۱۳/۵۰ ۱۷ ۷ ۱۸/۵۰ ۱۴/۲۵ ۱۳/۵۰    
۷ ۵۴۰۹   ۳ ۱۵/۵۰ ۱۵ ۱۳/۲۵ ۱۶ ۱۶/۲۵ ۱۵/۵۰  
۸ ۵۴۱۰   ۲ ۱۷/۵۰ ۱۹ ۱۵ ۱۵ ۱۸/۵۰ ۱۷/۵۰    
۹ ۵۴۱۱   ۱ ۱۷/۵۰ ۱۷ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۷/۵۰  
۱۰ ۵۴۱۳   ۳ ۱۲ ۱۶ ۸/۲۵ ۱۸ ۱۱/۵۰ ۱۲    
۱۰ ۵۴۱۴   ۳ ۱۲ ۱۵ ۱۲ ۱۷/۵۰ ۱۰/۵۰ ۱۲  
۱۰ ۵۶۰۶   ۱ ۲۰   ۲۰   ۲۰ ۲۰    
۱۰ ۵۶۳۱   ۱ ۱۸/۲۵   ۱۶/۵۰ ۲۰ ۱۸/۲۵  
۱۰ ۷۹۹۱   ۲ ۱۹/۵۰   ۱۹   ۲۰ ۱۹/۵۰    
               
                       
  تعداد واحد درسی جمع نمرات معدل سال گواهی می شود دانش آموز با مشخصات فوق در دوره ضمن سال ۹۸_۹۷   تعداد  سی و سه   واحد را در رشته    ۱۲    پایه اول عمومی                                 با موفقیت گذرانده است . __
اخذ شده قبولی
این سال         مسئول ثبت نمره   مدیر آموزشگاه/مدیر مجتمع   مهر و امضاء  
از ابتدا       امضاء                                      
برنامه هفتگی

برنامه هفتگی پایه دوازدهم تجربی(کد۷) دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
شنبه
فیزیک
فیزیک
-
-
یک شنبه
عربی
دینی
ریاضی
ریاضی
دوشنبه
شیمی
شیمی
زیست
مدیریت خانواده و سبک زندگی
سه شنبه
زبان خارجی
-
-
تربیت بدنی
چهارشنبه
-
زیست
زیست
سلامت و بهداشت

نکته: علامت | یعنی زمان کلاس نصف می باشد.

کارنامه
جمهوری اسلامی ایران استان     نام        
وزارت آموزش و پرورش منطقه نام خانوادگی
کارنامه تحصیلی دوره متوسطه آموزشگاه نام پدر
دوره ضمن سال ۹۸_۹۷ شاخه عمومی شماره شناسنامه
پایه : اول رشته    ۱۲          پایه اول عمومی متولد   کد دانش آموز  
ردیف کددرس نام درس واحد نمره نهایی نمرات نوبت اول نمرات نوبت دوم نمره سالانه نتیجه ملاحظات
مستمر پایانی مستمر پایانی
۱ ۵۴۰۱ دین و زندگی (۱) ۴ ۱۶/۵۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۱۴/۵۰ ۱۶/۵۰    
۲ ۵۴۰۲     ۱۱ ۱۴ ۱۲ ۱۲ ۱۰ ۱۱    
۳ ۵۴۰۳   ۲ ۱۰/۵۰ ۱۲ ۷/۲۵ ۱۱ ۱۱ ۱۰/۵۰  
۴ ۵۴۰۴   ۲ ۱۰/۷۵ ۱۳ ۹/۲۵ ۱۴ ۱۰ ۱۰/۷۵    
۵ ۵۴۰۵   ۳ ۱۲/۷۵ ۱۴/۵۰ ۸/۷۵ ۱۳ ۱۳/۵۰ ۱۲/۷۵  
۶ ۵۴۰۸   ۴ ۱۳/۵۰ ۱۷ ۷ ۱۸/۵۰ ۱۴/۲۵ ۱۳/۵۰    
۷ ۵۴۰۹   ۳ ۱۵/۵۰ ۱۵ ۱۳/۲۵ ۱۶ ۱۶/۲۵ ۱۵/۵۰  
۸ ۵۴۱۰   ۲ ۱۷/۵۰ ۱۹ ۱۵ ۱۵ ۱۸/۵۰ ۱۷/۵۰    
۹ ۵۴۱۱   ۱ ۱۷/۵۰ ۱۷ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۷/۵۰  
۱۰ ۵۴۱۳   ۳ ۱۲ ۱۶ ۸/۲۵ ۱۸ ۱۱/۵۰ ۱۲    
۱۰ ۵۴۱۴   ۳ ۱۲ ۱۵ ۱۲ ۱۷/۵۰ ۱۰/۵۰ ۱۲  
۱۰ ۵۶۰۶   ۱ ۲۰   ۲۰   ۲۰ ۲۰    
۱۰ ۵۶۳۱   ۱ ۱۸/۲۵   ۱۶/۵۰ ۲۰ ۱۸/۲۵  
۱۰ ۷۹۹۱   ۲ ۱۹/۵۰   ۱۹   ۲۰ ۱۹/۵۰    
               
                       
  تعداد واحد درسی جمع نمرات معدل سال گواهی می شود دانش آموز با مشخصات فوق در دوره ضمن سال ۹۸_۹۷   تعداد  سی و سه   واحد را در رشته    ۱۲    پایه اول عمومی                                 با موفقیت گذرانده است . __
اخذ شده قبولی
این سال         مسئول ثبت نمره   مدیر آموزشگاه/مدیر مجتمع   مهر و امضاء  
از ابتدا       امضاء                                      
مشاوره
Item وضعیت Opt-in Date Opt-out Date Action
موضوع
Additional Information
موضوع
Additional Information